Para efecto do previsto na lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, combina social, s.l., (en diante a empresa) con nif b70204094 e domicilio profesional en rúa modesto brocos, nº 7, baixos, 15704, santiago de compostela, informa o usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal denominado contactos cuxa finalidade principal é a xestión dos datos básicos de contacto recibidos a través da páxina web corporativa ou outros medios, inscrito no r. G. PÁX. D. (Rexistro Xeral de Protección de Datos), tendo implementar todas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007, do 21 de Decembro.

Envío e rexistro de datos de carácter persoal

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por combina social, s.l. Así mesmo, non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos devanditos servizos.

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

O usuario que envía a información á empresa é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose a empresa de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro, subscrición, ou solicitude de información. A empresa non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade ningunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información. Exonérase á Empresa de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada pola Empresa sempre que proceda de fontes alleas á Empresa.

Cesión de datos a terceiros

A empresa non cederá os datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso do afectado.

Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal en rúa modesto brocos, nº 7, baixos, 15704, santiago de compostela xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do d.n.i. e indicando no asunto "protección de datos".

Aceptación e consentimento

O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes por parte da empresa na forma e para as finalidades indicadas na presente política de protección de datos persoais.

Cambios na presente política de privacidade

A empresa resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, a Empresa anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Lei Orgánica de Protección de Datos

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar as comunicacións a través de correo electrónico de "COMBINA SOCIAL, S.L. " cos distintos contactos que esta mantén dentro do exercicio da súa actividade (como clientes, asociados, provedores ou persoal).

Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición para o cal debe dirixirse a: "COMBINA SOCIAL, S.L. ", Rúa Modesto Brocos, nº 7, baixos, 15704, Santiago de Compostela, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación "á atención do servizo xurídico de "COMBINA SOCIAL, S.L. " exercicio de dereito".

En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, pregamos comuníquenolo na dirección do remitente para a eliminación da súa dirección electrónica, non copiando nin entregando esta mensaxe a ninguén máis e procedendo á súa destrución.