O presente aviso legal (en diante, o "Aviso Legal") regula o uso do sitio web www.combina social.com (en diante, o "Sitio Web") de COMBINA SOCIAL, S.L (en diante a Empresa) con NIF B70204094, con domicilio social ao en Rúa Modesto Brocos, nº 7, baixos, 15704, Santiago de Compostela.

Lexislación

on carácter xeral as relacións entre A empresa e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, encóntranse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

Uso e acceso de usuarios

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, en modo ningún, o inicio dunha relación comercial coa Empresa ou calquera das súas delegacións.

Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade da Empresa e, polo tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito da Empresa.

Contido da web e enlaces (links)

A empresa resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información a certos usuarios. A Empresa non asume responsabilidade ningunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por "links" ou enlaces dende calquera páxina web propiedade da Empresa. A presenza de "links" ou enlaces nas páxinas web da Empresa ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, convite ou recomendación sobre estes.